Privacybeleid

Privacyverklaring 

+31Zorg B.V. verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de diensten die wij verlenen. Middels deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen de informatie welke aansluit op het verlenen van de juiste ondersteuning en begeleiding.

Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaat het om persoonsgegevens die nodig zijn voor:

  • de aanmelding en intake
  • het zorgplan
  • de afstemming van de hulp met betrokken professionals; netwerkkaart en afspraken
  • de voortgang; rapportage
  • de evaluatie; evaluatie zorgplan en hulpverlening
  • beëindiging van de hulpverlening; overdrachtsgegevens, afmelden

 

Met welke doel verwerken wij persoonsgegevens?

Om de juiste hulp te kunnen bieden en deze goed af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moeten wij ons ook aan wettelijke verplichtingen houden en ons verantwoorden over de hulp die wij bieden.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het zorgplan of wanneer dit een aandachtspunt is in de risico-inventarisatie (middelengebruik, justitie, seksualiteit, etc.).

Voor de zorgverlening en voor onze wettelijke administratie registreren wij het BSN nummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Op basis van welke grondslag verwerkt +31Zorg B.V. persoonsgegevens?

31Zorg B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Bij het geven van toestemming hanteren wij de volgende regels:

  • Voor 18 jaar en ouder; jongeren mogen zelf toestemming geven

Met wie deelt 31Zorg B.V. uw persoonsgegevens?

Wij kunnen gebruik maken van externe professionals die ons op werkgebied kunnen adviseren.

Wij maken gebruik van IT-leveranciers die de website bijhouden, software en systemen aanleveren en als backoffice dienen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van 31Zorg B.V..

Daarnaast hebben wij wettelijke verplichtingen waar wij aan moeten voldoen en verstrekken we persoonsgegevens aan o.a. de belastingdienst, gemeenten en toezichthouders

Hoe beschermt en beveiligt 31Zorg B.V.-persoonsgegevens?

Wij zijn verantwoordelijk voor het veilig omgaan met persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd. De medewerkers van 31Zorg B.V. hebben een geheimhoudingsplicht en tekenen hiervoor. Dit houdt in dat zij zonder de toestemming van de betrokkene geen informatie mogen delen met derden.

31Zorg B.V. is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijnen

Er zijn verschillende bewaartermijnen als het gaat om bewaren van de persoonsgegevens:

Het zorgplan en toebehoren wordt 20 jaar bewaard

Administratie en factuurgegevens worden 7 jaar bewaard

Alle andere gegevens worden na zorgbeëindiging vernietigd

Rechten

Iedereen heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

  • het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen.
  • het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.
  • het recht om persoonsgegevens te beperken of te verwijderen, echter dit kan gevolgen hebben voor de voortzetting van de hulpverlening. Daarnaast zijn wij verplicht ons aan de wettelijke bewaartermijn te houden.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u één van uw rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit mailen naar de Functionaris voor Gegevensbescherming: pieter@decodehelpt.nl

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop 31Zorg B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.